Blogia

FP VERÍN AUTOMOCIÓN

BIODIESEL

BIODIESEL

El biodiesel es una fuente de energía limpia, renovable, de calidad y económicamente viable, que además contribuye a la conservación del medio ambiente, por lo que representa una alterativa a los combustibles fósiles

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

TÍTULO QUE SE OBTÉN: TÉCNICO ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

Acredita para abrir un  taller ou transferilo de pais a fillos

                

MERCADO LABORAL: Non se da atendido a demanda das empresas da comarca

POSTOS DE TRABALLO PARA OS QUE ESTÁ ACREDITADO:

 -Mecánico-Electricista de automóbiles.

-Mecánico de equipos diesel.

-Instalador de accesorios(equipos de son, alarmas, aire acondicionado, etc).

-Mecánico-electricista de motocicletas, maquinaria de xardinería, etc.

-Mecánico-Electricista de vehículos pesados(tractores, camións, furgonetas, maquinaria de obras, etc.).

-Mecánico-electricista de maquinaria agrícola e de obras públicas(tractores, colleitadoras, maquinaria de autovías).

-Tendas de compoñentes do automóbil.

-Representante de maquinaria e técnico de mantemento.

-Vendedor: automóbiles, motocicletas, compoñentes do automóbil, maquinaria, etc.  

-ITV(Inspección Técnica de Vehículos)

ACCESO-MATERIAS QUE SE IMPARTEN


CICLO FORMATIVO DE GRAO MEDIO:

2 CURSOS ACADÉMICOS 

 

ACCESO: Título: ESO, FP1º ou 2ºBUP(aprobado).

 

MÓDULOS DE QUE CONSTA

SESIÓNS SEMANAIS

MÓDULOS DE QUE CONSTA

SESIÓNS SEMANAIS

1º CURSO


2º CURSO

 


Motores(desmontaxe, montaxe, verificación e posta en marcha), refrixeración e lubricación

9

Sistemas auxiliares do motor(posta a punto,TDI, HDI, inxección electrónica gasolina e diesel, etc.)

12

Circuítos de fluídos, suspensión e dirección.(neumática, suspensión hidroneumática e pilotada, rodas, dirección e servodirección).

8

Sistemas de transmisión e freado.

(embrague, caixa de cambios manual e automática, tracción 4x4, freos, ABS, ESP)

9

Circuítos electrotécnicos básicos(esquemas, aparatos de medida, circuíto de carga e arranque )

8

Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo(simboloxía, instalación eléctrica..)

8

Técnicas de mecanizado(limado, taladrado, serrado, roscado, soldadura(eléctrica, oxiacetilénica, Mig)

4

Sist. de seguridade e confortabilidade

(calefacción, aire acondicionado, pretensores, airbag., equipo de son, alarmas, etc.)

7

Seguridade no mantemento de vehículos

2

Formación en centros de traballo

(380 horas. Período: abril-xuño)

40h

Administración, xestión e comercialización na pequena empresa.

3


Formación e orientación laboral.

2


¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

UNIDADES DE COMPETENCIA

1. Mante-lo motor térmico e os seus sistemas auxiliares.
2. Mante-los sistemas que compoñen o tren de rodaxe: freos, transmisión,irección e suspensión.
3. Mante-los sistemas eléctricos do vehículo, realizando modificacións e/ou novas instalacións.
4. Manter e/ou montar sistemas de seguridade e confortabilidade.
5. Realiza-la administración, xestión e comercialización nunha pequena empresa ou taller.

COMPETENCIAS XERAIS DO TÉCNICO DE ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

COMPETENCIAS XERAIS DO TÉCNICO DE ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS


Competencia xeral


Os requisitos xerais de cualificación profesional do sistema productivo para este técnico son:
Realizar operacións de mantemento, montaxe de accesorios e transformacións do vehículo na área de mecánica, hidráulica, pneumática e electricidade axustándose a procedementos e tempos establecidos, conseguindo a calidade requirida e en condicións de seguridade.


Capacidades profesionais

Capacidades técnicas:
-Interpretar e comprende-la información e, en xeral, toda a linguaxe simbólica asociada ás operacións de mantemento e reparación na área de electromecánica, accesorios e equipos do vehículo.
-Diagnosticar avarías na área electromecánica de vehículos, determinando as súas causas e establecendo o proceso de reparación.
-Executar con destreza as operacións de mantemento e reparación dos elementos electromecánicos do vehículo, accesorios e equipos, autoavaliando o resultado da súa intervención.
-Executar un conxunto de accións, de contido politécnico e/ou polifuncional, de forma autónoma no marco das técnicas propias da súa profesión, baixo métodos establecidos.

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres