Blogia
FP VERÍN AUTOMOCIÓN

CM. ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

DENOMINACIÓN: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA

GRAO MEDIO

¿QUÉ PRETENDO CONSEGUIR CON ESTES ESTUDIOS?

Adquirir unha formación necesaria para incorporarte ó mundo de traballo e exercer unha actividade en talleres de reparación de vehículos como Técnico en Electromecánica de Vehículos.

¿CÓMO PODO ACCEDER A ESTES ESTUDIOS?

Co titulo de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria.

Haber superado un programa de Garantía Social.

¿QUÉ PLAN DE FORMACION DEBERÍA REALIZAR PARA CONSEGUIR O CERTIFICADO?

O Ciclo Formativo de Grao Medio en “ Electromecánica de Vehículos” ten unha duración de 2000 horas repartidas en 2 cursos (1.620 horas no centro educativo e 380 horas nun centro de traballo)

¿QUÉ É A FORMACION EN CENTROS DE TRABALLO OU FCT?

O Módulo profesional denominado F.C.T. Este módulo realizase íntegramente en unha empresa do sector do automóbil, en esta empresa o alumno realiza actividades reais de traballo cos vehículos, asistido en todo momento por un traballador titor.

Con elo preténdese que o alumno, aplique complemente os coñecementos adquiridos no centro Educativo, en situacións reais de traballo, demostrando así o dominio da competencia xeral do Título.

¿QUÉ TITULO OBTEÑO Ó FINALIZAR OS ESTUDIOS?

Ó terminar estes estudios consegues o Título de Técnico en Electromecánica de Vehículos.

¿QUÉ SAÍIDAS PODO ELEXIR Ó TERMINAR OS ESTUDIOS?

Podo tomar dúas decisións:

1.-Non continuar estudiando e incorporarme ó mundo do traballo.

2.-Continuar os estudios de Bacharelato Tecnológico ou cursar o CICLO DE GRADO SUPERIOR “AUTOMOCION”. Para elo tes que realizar unha PROBA de acceso.


0 comentarios